Urbanització del passig d'entrada a la zona esportiva

CONTRACTACIÓ OBRES URBANITZACIÓ DEL PASSEIG D'ENTRADA A LA ZONA ESPORTIVA PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I SENSE MESA

 

Per Resolució de l’Òrgan de contractació de data 22 de setembre es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de les obres d’urbanització del passeig d’entrada a la zona esportiva per l’Ajuntament del Pont d’Armentera per un import de 95.153,45 € i 19.982,22 € d’IVA, resultant un total de 115.135,67 €, per procediment negociat sense publicitat, sense mesa de contractació.

D'acord amb el que estableix l'article 277.1 del TRLMRLC, i en els termes del que preveuen els articles 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú  i 52 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, s'exposa al públic l'esmentat plec de clàusules administratives particulars per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci en el BOPT i DOGC, perfil de contractant i taulell d’edictes perquè es puguin presentar reclamacions.

 

El Pont d’Armentera, 22 de setembre de 2014

 

El secretari,

Alejandro Ruiz Lobato

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Prem AQUÍ 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Prem AQUÍ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Prem AQUÍ 

 

PROJECTE

PRESSUPOST AMIDAMENTS

Prem AQUÍ 

PRESSUPOST RESUM

Prem AQUÍ 

PRESSUPOST PARCIAL

Prem AQUÍ 

PRESSUPOST QUADRE DE PREUS 1

Prem AQUÍ 

PRESSUPOST QUADRE DE PREUS 2

Prem AQUÍ 

PLÀNOLS 01

Prem AQUÍ 

PLÀNOLS 02

Prem AQUÍ 

PLÀNOLS 03

Prem AQUÍ 

PLÀNOLS 3B

Prem AQUÍ 

PLÀNOLS 04

Prem AQUÍ 

PLÀNOLS 04B

Prem AQUÍ 

PLÀNOLS 04C

Prem AQUÍ 

PLÀNOLS 05

Prem AQUÍ 

PLÀNOLS 05B

Prem AQUÍ 

PLÀNOLS 06

Prem AQUÍ 

MEMÒRIA

Prem AQUÍ 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Prem AQUÍ 

SEGURETAT I SALUT

Prem AQUÍ 

ESTUDI EXECUCIÓ

Prem AQUÍ 

JARDINERIA

Prem AQUÍ 

PLA D'OBRA

Prem AQUÍ 

CODI ACCESIBILITAT

Prem AQUÍ 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Prem AQUÍ 

CONTROL DE QUALITAT

Prem AQUÍ 

RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES PROPOSICIONS

Per Resolució de l’alcaldia de data 1 de desembre, s’ha aprovat la relació classificada de les proposicions presentades per a l’adjudicació del contracte d’obres d’“Urbanització del Passeig d’entrada a la zona esportiva” fet que es publica als efectes de general coneixement:

Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o anormals:

 

1a. Construccions Jordi Riera, SL,       100 p.

2a. Euvendrell,                                       97 p.

3a. Construccions Bertran.                    45 p.

 

Empresa amb millor puntuació total :

a)    Contractista:           Construccions Jordi Riera, SL.

b)    Import de l’oferta : 92.774,61 € i 19.482,67 € d’IVA

 

Documentació requerida :

a)    Certificat d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social.

b)    Constitució de la garantia definitiva per import de 5.612,86 € .

c)    Termini de presentació: 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la recepció del requeriment.

Naturalesa de l’acte: tràmit no qualificat

Recursos procedents: no cap recurs.

 

El Pont d’Armentera, 2 de desembre de 2014

 

El secretari,

Alejandro Ruiz Lobato

 

ADJUDICACIÓ

 

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Per Resolució de l’òrgan de contractació de data 10 de desembre de 2014, es va adjudicar el contracte de l’obra Urbanització del Passeig d’entrada a la zona esportiva per a l’Ajuntament del Pont d’Armentera per procediment negociat sense publicitat, la qual cosa es publica als efectes de l’article 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

 

1. Entitat adjudicadora.

a)            Organisme: Ajuntament del Pont d’Armentera

b)            Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

c)            Número d’expedient: 2014/116

 

2. Objecte del contracte.

a)            Tipus: Obres. Contracte menor

b)            Descripció:Urbanització del Passeig d’entrada a la zona esportiva

 

3. Tramitació i procediment.

a)            Tramitació: ordinària

b)            Procediment: negociat sense publicitat.

 

4. Pressupost base de licitació. 

a)            Import net:   95.153,45 €.

b)            IVA %:         19.982,22 €.

 

5. Adjudicació

a)            Data:           10 de desembre de 2014

b)            Contractista:  Construccions Jordi Riera

c)            Import d’adjudicació: 112.223,28 €

 

·                                             Import net:   92.774,61 € €

 

·                                             IVA %:         19.482,67 € 
 
 
6. Termini de formalització del contracte: 15 dies hàbils a partir del següent al de la recepció de la notificació per l’adjudicatari.
 
 
El Pont d’Armentera, 11 de desembre de 2014
 
El secretari,
Alejandro Ruiz Lobato