Ordenances fiscals

O.F. 1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Prem AQUÍ 

O.F. 2.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Prem AQUÍ 

O.F. 3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Prem AQUÍ 

O.F.4.- IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Prem AQUÍ 

O.F.5.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Prem AQUÍ 

O.F.6.- TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS, PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS I EMISSIÓ D'INFORMES

Prem AQUÍ 

O.F.7.- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Prem AQUÍ 

O.F.8.- TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

Prem AQUÍ 

O.F.9.- TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Prem AQUÍ 

O.F. 10 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

Prem AQUÍ 

O.F.11.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Prem AQUÍ 

O.F.12.- TAXA PER OCUPACIÓ DE SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA

Prem AQUÍ 

O.F.13.- TAXA PER RESERVA D'APARCAMENTS I ENTRADA DE VEHICLES MITJANÇANT VORERES O ESPAIS RESERVATS PER A VIANANTS

Prem AQUÍ 

O.F.14.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL

Prem AQUÍ 

O.F.15.- TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

Prem AQUÍ 

O.F.16.- TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES PISCINES MUNICIPALS, INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS

Prem AQUÍ 

O.F.18.- TAXA REGULADORA DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA

Prem AQUÍ 

O.F.19.- TAXA REGULADORA DEL SERVEI MUNICIPAL DE GRUA I DIPÒSIT DE VEHICLES

Prem AQUÍ 

O.F.20.- TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM

Prem AQUÍ 

O.F.21.- TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

Prem AQUÍ 

O.F.23.- TAXA PER LES OBRES DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM

Prem AQUÍ 

O.F.24.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI DE CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Prem AQUÍ 

O.F.25.- TAXA QUE REGULA LA UTILITZACIÓ DE LA SALA DEL TEATRE

Prem AQUÍ 

O.F.26.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS MUNICIPAL

Prem AQUÍ 

O.F.27.- TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

Prem AQUÍ